Szkolenia

Ośrodek Edukacji i Badań Warunków Środowiska Pracy w Warszawie organizuje szkolenia:

1. Szkolenia WSTĘPNE w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
a) szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny);
2. Szkolenia OKRESOWE w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla:
a) pracodawców, kierowników, mistrzów, brygadzistów i innych osób kierujących pracownikami;
b) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
c) pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji);
d) pracowników administracyjno – biurowi i inni.
Wszystkie szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
3. Szkolenia w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej (szkolenia wstępne i okresowe),
zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229, tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380)(Dz. U. z 2009. Nr 178, poz.1380).
4. Szkolenie w zakresie Ochrony Środowiska (szkolenia informacyjne, edukacyjne),
zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902, tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
5. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zgodnie z wymaganiami z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, (art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy z 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy – tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, ze zm.) oraz zgodnie z wytycznymi EFR Emergency First Response Primary/Secondary Care and Care for Children with PADI 2020.
6. Szkolenia dla pracowników technicznych w zakresie Ergonomii.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie:
a) instruktażu – szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne;
b) kursu – szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 8 godzin lekcyjnych,
c) seminarium – szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 8 godzin lekcyjnych,
d) samokształcenia kierowanego – szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez Ośrodek poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców,
e) e-lerningu – z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania (zdalne nauczanie).

Możemy zapewnić że:
1. każdy uczestnik szkolenia organizowanego przez nasz Ośrodek otrzyma materiały edukacyjne (broszury, ulotki, materiały informacyjne), prezentacje multimedialne na DVD, filmy DVD o wybranej tematyce, które ułatwiają opanowanie wiedzy z zakresu BHP, Ppoż., Ergonomii i Ochrony Środowiska;
2. każdy z wykładowców Ośrodka Edukacji posiada wiedzę w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Ergonomii, Ochrony Środowiska;
3. każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami.