Usługi Ppoż.

Usługi z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej – Ppoż.

W ramach usługi z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej Ośrodek wykonuję dla Państwa:
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z § 6.1 Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),
– przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
– szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– instrukcje przeciwpożarowe,
– dobór podręcznego sprzętu gaśniczego.
Celem Szkoleń z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej organizowanych przez OŚRODEK jest zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a w szczególności z:
– źródłami powstania pożarów i sposoby rozprzestrzeniania w Zakładzie Pracy,
– przyczynami powstania pożaru,
– przyczynami rozprzestrzeniania się pożaru,
– drogami rozprzestrzeniania się pożaru,
– zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru,
– zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
– czynnościami zabronionymi oraz zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
– zasadami bezpiecznej eksploatacji kotłowni olejowej, gazowej, węglowej,
– zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
– zasadami organizacyjnymi przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych,
– obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
– obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych,
– zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii,
– organizacji ewakuacji,
– zasadami prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu,
– ewakuacja mienia,
– znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji,
– zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w Zakładzie Pracy,
– rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego,
– rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
– zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
– zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:
a) Szkolenie wstępne z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej obejmujące zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:
– zapoznanie z zasadami i przepisami przeciwpożarowymi i instrukcjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla danego stanowiska pracy, (15-30) min.
– zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy, (15-25) min.
– zapobieganie pożarom i ograniczenie zagrożenia pożarowe,(15-25) min.
– zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, (15-35) min.
– obowiązki i zadania podczas akcji ratowniczej,(15-35) min.
– zapoznanie pracowników technicznych z zasadami zabezpieczania prac pożarowo – niebezpiecznych,(10-25) min.
– zasady przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym,(10-25) min.
– zasady użycia urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych znajdujących się w Zakładzie,(20-80) min.
– zasady udzielania pierwszej pomocy (10-20) min.
– sprawdzian wiadomości (test), (10-15) min.
Razem: (135-315)min.(3-7 godz. po 45 min.)
b) Szkolenia okresowe z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej obejmujące zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:
– przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej Zakładu,(10-30) min.
– zagrożenia pożarowe, (10-25) min.
– przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,(10-25) min.
– sposoby eliminacji zagrożenia pożarowego,(10-25) min.
– zasady i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,(10-20) min.
– zasady obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych,(10-60) min.
– warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu, (10-50) min.
– zasady udzielania pierwszej pomocy (10-20) min.
– sprawdzian wiadomości (test), (10-15) min.
Razem: (90-270) min.(2-6 godz. po 45 min.)
c) Szkolenie informacyjne z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej organizowane w związku z:
– wprowadzeniem istotnych zmian przeciwpożarowym zabezpieczeniu pożarowym Zakładu,
– wprowadzeniem na teren obiektu nowych urządzeń technologicznych stwarzających zagrożenie pożarowe,
– zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni pociągającymi za sobą wzrost zagrożenia pożarowego,
– zaleceniem kontrolnych organów przeciwpożarowych.
Razem: (135-180) min.

Miejsce szkolenia: dojeżdżamy do firm na terenie woj. mazowieckiego

Czas trwania szkolenia : 3-8 godzin (czas kursu uzależniony jest od przyswojonej wiedzy i zaangażowania na szkoleniu pracowników)

Wielkość grupy: sugerowana wielkość grupy 2-50 uczestników

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o kontakt: +48 730-730-700
lub bhpie@bhpie.pl