Usługi BHP

Usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – BHP

W ramach usług z zakresu BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) wykujemy:
szkolenia wstępne i okresowe BHP, zgodnie z:
–> rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),
opracowanie ocen ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy, zgodnie z:
–> § 39a. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
–> analiza Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) zgodnie z ISO 45001.
opracowanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych, zgodnie z:
–> rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
–> rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008. Nr 199, poz.1228 z późn. zm.)
opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zgodnie z:
–>art. 237(7) Kodeksu Pracy i rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650; 2007.06.21 zm. Dz.U.07.49.330 § 1; 2008.07.09 zm. Dz.U.08.108.690 § 1),
audyty stanu BHP zgodnie z normą PN-N 45001:2018,
udział w dochodzeniach powypadkowych (dokumentacja powypadkowa) zgodnie z:
–> ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009. Nr 105, poz.870)
–> ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009. Nr 105, poz.869)
–> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004. Nr 227, poz. 2298)
–> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2009. Nr14, poz.80 z późn. zm.)
–> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002.Nr 132, poz.1121)
–> doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów Prawa Pracy (Kodeks Pracy) w odniesieniu do BHP,
reprezentowanie Zleceniodawcy w przypadku kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne zadania zgodnie z:
–>rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.)